foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Rekrutacja do przedszkola i do klasy I SP na nowy rok szkolny 2017/2018 w Zespole Placówek Oświatowych   w Klementowicach

Komunikat dla rodziców , których dzieci korzystają z edukacji przedszkolnej   w Przedszkolu  ZPO w Klementowicach:                                            

W dniach 01-10 luty 2017 przyjmuje się  karty „Deklaracja  kontynuacji edukacji przedszkolnej w  roku szkolnym 2017/2018” . Karty należy pobrać  i złożyć w sekretariacie.

Harmonogram rekrutacji ( na podstawie Zarządzenia NR 2/2017 Wójta Gminy Kurów z dnia 20 stycznia 2017 r.)

Wnioski dostępne w sekretariacie ZPO , Tel. 81 8823026. www.spklem.pl

  1. Do Przedszkola
Lp. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1 Złożenie wniosku o przyjecie do przedszkola wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata wymagań lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 marca 2017 do 18 marca 2017

od 11 kwietnia 2017 do 15 kwietnia 2017

2. Weryfikacja przez komisję  rekrutacyjną wniosków                  o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełniani8e przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie p[rzez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności , o których mowa w art.20 ust. 7 ustawy

od 21 marca 2017   do 23 marca 2017

18 kwietnia 2017

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31 marca 2017

18 kwietnia  2017

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 05 kwietnia 2017

do 22 kwietnia 2017

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do  08 kwietnia 2017

do 27 kwietnia 2017

  1.  Do klasy pierwszej SP
Lp. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1 Złożenie wniosku o przyjecie do szkoły podstawowej  wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata wymagań lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 lutego 2017
do 31 marca 2017

od 12 kwietnia 2017
do 22 kwietnia 2017
2. Weryfikacja przez komisję  rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności , o których mowa w art.20 ust. 7 ustawy od 04 kwietnia 2017
do 08 kwietnia 2017
od 25 kwietnia 2017
do 26 kwietnia 2017
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych 11 kwietnia 2017 27 kwietnia 2017
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 14 kwietnia 2017 do 22 kwietnia 2017 od 29 kwietnia 2017 do 13 maja 2016
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 kwietnia 2016 Do 31 sierpnia 2017

Rekrutacja prowadzona jest na wolne miejsca. Rekrutacji podlegają dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat.

 Dzieci 6 letnie realizują obowiązek przedszkolny, 4-5 latki mają prawo do edukacji przedszkolnej.
Od 1.09.2017  prawem objęte będą również dzieci 3 letnie.

Postępowanie  uzupełniające prowadzi się, jeśli placówka dysponuje wolnymi miejscami po postępowaniu rekrutacyjnym.

Decyzją dyrektora ,dziecko może być przyjęte do placówki poza terminem rekrutacyjnym, nie wcześniej jednak ,niż od 01 września, jeśli są wolne miejsca. 

                                                                                                                         ZAPRASZAMY

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – co się zmienia w ustawie :

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – to kluczowa zmiana w przyjętej przez Senat nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  1. prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,
  2. prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
  3. wzmocnienia roli kuratora oświaty.

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.

Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę PONOWNIE w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.

Contribute!
Books!
Shop!

2020 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved