Plan pracy SU

Sylwester Byzdra
Odsłony: 5436

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

przy Zespole Placówek Oświatowych w Klementowicach na rok szkolny 2017/2018

GŁÓWNE CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i poczucia tożsamości narodowej.

2. Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.

3. Aktywny udział dzieci w życiu wspólnoty klasowej, szkolnej i lokalnej.

4. Wdrażanie do współpracy w zespole, przestrzegania norm współżycia w grupie i wspólnego rozwiązywania problemów.

5.Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.

6. Zwracanie uwagi na potrzeby innych ludzi, wzbogacanie doświadczeń indywidualnych poprzez osobiste zaangażowanie w pomoc innym.

7. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, a także za swoją szkołę.

8. Uczenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych.

9. Uczenie samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole.

10. Rozwijanie zdolności i zainteresowań.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

1. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych, zabaw, konkursów, akcji charytatywnych itp.

2. Pomoc w przygotowywaniu uroczystości i imprez szkolnych.

3. Organizowanie wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.

4. Aktualizowanie gazetki ściennej.

5. Włączanie się w działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania agresji.

6. Organizowanie akcji na rzecz potrzebujących.

7. Uczestnictwo w spotkaniach członków Samorządu Uczniowskiego.

FORMY I METODY PRACY

Podczas realizacji programu będą stosowane takie formy i metody pracy, które będą aktywizowały uczniów do podejmowania różnorodnych działań mających wpływ na życie szkoły.

FORMY PRACY

·indywidualna

·grupowa

·zbiorowa

·imprezy szkolne, zabawy, konkursy, akcje charytatywne

METODY PRACY

·elementy debaty i dyskusji

·burza mózgów

·działania plastyczne, zajęcia praktyczne

L.p.

Zadanie

Sposób realizacji

Planowane efekty

Termin

Odpowiedzia-lni

1.

Przeprowadzenie kampanii wyborczej oraz wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.

- Poinformowanie społeczności szkolnej o wyborach oraz możliwości kandydowania,

- zgłoszenie się kandydatów,

- przygotowanie przez nich plakatów wyborczych,

- opracowanie kart do głosowania,

- przeprowadzenie głosowania,

- wyłonienie członków Rady Samorządu Uczniowskiego – przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza.

Uczniowie zgłaszają swoją gotowość do pracy na rzecz szkolnej społeczności, uczą się odpowiedzialności oraz zapoznają z demokratycznymi regułami wyboru swoich przedstawicieli – stosują zasady demokracji podczas wyborów (powszechność, równość, bezpośredniość, tajność).

wrzesień

Opiekun, współpraca z wychowawcami klas

2.

Wznowienie działalności Samorządu Uczniowskiego.

- Opracowanie planu pracy,

- przydział zadań.

Uczniowie poznają strukturę i zadania samorządu,

przygotowują się do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

wykazują właściwą postawę społeczną - odpowiedzialność za swoje stanowisko.

wrzesień/ październik

opiekun

3.

Współpraca w organizowaniu uroczystości szkolnych.

- Uczestnictwo pocztu sztandarowego,

- prowadzenie uroczystości przez przewodniczącego SU,

- współpraca w opracowaniu scenariusza.

Uczniowie biorą na siebie odpowiedzialność za powierzone zadania, poznają i pielęgnują tradycje.

cały rok

opiekun, przewodniczą-ca, poczet sztandarowy

4.

Prowadzenie gazetki ściennej.

- Aktualizowanie gazetki ściennej SU.

Uczniowie potrafią zebrać i przygotować materiały do gazetki, dbają o jej estetyczny wygląd oraz jej aktualizowanie, wykazują się inicjatywą podczas ustalania tematyki gazetki.

przez cały rok

redaktorzy gazetki, opiekun

5.

Pełnienie dyżurów uczniowskie na korytarzu.

- Zapoznanie uczniów z regulaminem dyżurów,

- ustalenie harmonogramu dyżurów.

Uczniowie biorą na siebie współodpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas przerw, dbają o porządek, przestrzegają regulaminu dyżurów.

październik,

cały rok

uczniowie dyżurujący, gospodarze klas, wychowawcy klas, opiekun

6

Organizowanie dyskotek i imprez:

-Dzień Chłopaka,

-Andrzejki,

- Zabawa choinkowa,

- Dzień Dziecka.

- Ustalenie terminu dyskoteki, czasu trwania, odpowiedzialnych za muzykę oraz dyżurów nauczycieli

(współpraca z dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym),

- wykonanie dekoracji we współpracy z wychowawcami.

- przygotowanie wróżb i zabaw (Andrzejki).

Uczniowie współuczestniczą w organizowaniu uroczystości   - potrafią przygotować odpowiednie materiały dekoracyjne, muzykę,

współpracują z innymi w grupie; współuczestniczą we wspólnej zabawie

uczy się jak przyjemnie spędzać czas wolny,

wrzesień

listopad

styczeń/luty

czerwiec

opiekun,

przewodnicząca,

uczniowie, nauczyciele

7.

Przeprowadzenie Poczty Walentynkowej.

- Zorganizowanie

i przeprowadzenie poczty walentynkowej.

Uczniowie potrafią napisać miłe życzenia; wiedzą, jak prawidłowo zaadresować list, aby trafił do właściwej osoby.

luty

Opiekun, Rada SU

8.

Wspieranie akcji charytatywnych.

Pomoc potrzebującym poprzez udział w akcjach:

- "Góra Grosza" - ogólnopolska akcja zbiórki pieniędzy (listopad/grudzień),

- Akcja na rzecz osób malujących nogami i ustami (grudzień, marzec),

- akcja „Szkoło, pomóż i Ty” na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych (październik),

- Twój Dar Serca dla Hospicjum (kwiecień/maj).

Uczniowie dostrzegają potrzeby innych, uczą się wrażliwości, empatii i bezinteresownej pomocy,

organizują akcje na rzecz potrzebujących.

październik

listopad

grudzień

marzec

kwiecień/maj

skarbnik, opiekun, Rada SU

9.

Uczestniczenie w spotkaniach członków SU.

Według potrzeb.

Uczniowie biorą aktywny udział w spotkaniach,

biorą odpowiedzialność za wywiązywanie się z zadania, którego się podjęli.

wg potrzeb

Opiekun, członkowie Rady

Kategoria: