foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Cele konkursu :
1. Szerzenie wiedzy o polskich przysłowiach .
2. Sprawdzenie znajomości polskich przysłów.
3. Zachęcenie do wzbogacenia swojej wiedzy o przysłowiach.
4. Uświadomienie uczniom, że przysłowia są elementem kultury narodu i skarbnicą wiedzy.

5. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
6. Motywowanie do samokształcenia (czytanie księgi polskich przysłów).

Adresaci  i założenia konkursu :

1. Konkurs ma formę pisemną i plastyczną (przekład intersemiotyczny wybranego przysłowia).

2.Uczestnikami pisemnej części konkursu mogą być uczniowie klas IV - VI
3. Chętni uczniowie zapisują się w bibliotece szkolnej lub u wychowawców.
4.Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie otrzymają  materiały  z zakresu znajomości przysłów bez wyjaśnienia ich znaczenia, (samodzielnie szukają wyjaśnienia w różnych źródłach).

 5. Quiz dotyczący znajomości przysłów zostanie przeprowadzony w dniu 07. 02. 2019 r. na godzinie wychowawczej.


Konkurs plastyczny – ilustracja polskiego przysłowia

  1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie kl. I – VI
  2. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej wybrane polskie  przysłowie.

3.Technika wykonania pracy dowolna; format A3 lub A4.

  1. Komisja konkursowa dokona oceny prac plastycznych w dwóch kategoriach wiekowych

 kl. I – III i IV – VI, uwzględniając kryteria: oryginalność, kreatywność, czytelność przekazu, zgodność z tematem, estetykę wykonania.

  1. Wszystkie prace powinny zawierać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz zapisane  przysłowie, do którego została wykonana ilustracja.
  2. Prace należy dostarczyć do 04 lutego 2019 r. do pani K. Mędrek lub biblioteki szkolnej.

Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów konkursów  i dyplomy.

Organizator konkursu szkolnego:

Biblioteka szkolna

Contribute!
Books!
Shop!

2019 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved