foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

O wrzosy o koniczyny
Poszerzył me szczęście szare
Trzepot skrzydeł motylich
W bujnej zielonej trawie
O srebrne rosy o gwiazdy
O łąkę pachnącą zielem
Szum głogów i tarnin czarnych
Wzbogacił moją poezję
Bogatszy o te zdobycze
Jak barwna malwa jak szczygieł
Często przemarzam się w żyto
I z wiatrem polami płynę

 

pocek


Jan Pocek (1917 – 1971)

Autor wiersza żył nieopodal Kurowa – najpierw w Zabłociu, a potem w Kaleniu. Poetycko opisywał przyrodę urzeczony jej urodą. Na przestrzeni lat
jego twórczość doczekała się licznych artykułów i recenzji o zasięgu ogólnokrajowym.
Dzięki uprzejmości rodziny poety, zamieszkałej na terenie naszej gminy, posiadamy w księgozbiorze Gminnej Biblioteki Publicznej ostatnie, piękne
wydanie Poezji Jana Pocka, opatrzone wnikliwą analizą krytycznoliteracką.
Zachęcamy do nakręcenia krótkiego filmu inspirowanego postacią i twórczością poety .
Najciekawsze filmy nagrodzimy!

Regulamin konkursu:                                                     

§ 1. OGŁOSZENIE KONKURSU ,,Bogatszy”

1. Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie (dalej
„Organizator”) ogłaszają konkurs Bogatszy skierowany do młodzieży 
Przedmiotem Konkursu jest realizacja krótkiego filmu, inspirowanego postacią i twórczością Jana Pocka.

2. Cel konkursu: przypomnienie i przybliżenie życia i twórczości Jana Pocka.

3. Konkurs ma charakter otwarty. Filmy zgłaszane do udziału w Konkursie
mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne (zwane dalej „Uczestnikiem”).

4. Każdy Uczestnik może nadesłać 1 film. (preferowana rozdzielczość filmu to 1920 pikseli w przypadku dłuższego boku. Minimalny rozmiar dłuższego
boku to 1280 pikseli)
- preferowane rozszerzenie pliku: mp4, mov
- technika dowolna z zastrzeżeniem, iż film powinien zostać stworzony za pomocą urządzenia rejestrującego; (nie dopuszcza się zastosowania
animacji komputerowej)
- długość filmu nie może przekraczać 5 minut.

5. Zgłoszenie Filmu do udziału w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. Prace można przysyłać do 1 czerwca 2021 roku.

7. Uczestnik wyraża zgodę na promowanie Filmu poprzez umieszczenie logo, portfolio, jingla lub innego utworu audiowizualnego promującego Film
lub twórców Filmu w Internecie.

§ 2. OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrody w Konkursie przyznane będą twórcom najlepszych Filmów, które wyłoni jury spośród dzieł zgłoszonych do Konkursu.

2. Przyznane zostaną: pierwsza, druga i trzecia nagroda. Dopuszcza się przyznanie dodatkowych nagród i wyróżnień oraz inny podział nagród w
ramach przewidzianej puli.

3. Nagrody przyznawane są w oparciu o werdykt jury. Skład i zasady pracy jury są określone w dalszej części regulaminu.

§ 3. JURY KONKURSU

1. Zgłoszone do Konkursu Filmy oceniać będzie jury powołane przez Dyrektora GOK.

2. Jury odpowiada za ocenę Filmów zgodnie z § 4. niniejszego regulaminu.

§ 4. PRZEBIEG KONKURSU

1. Film zgłoszony do Konkursu musi być zgodny z ideą Konkursu określoną w § 1. niniejszego regulaminu. Film musi być dziełem autorskim.

2. Każdy zgłoszony Film powinien być przesłany w formie linku do pliku umieszczonego w Internecie w serwisie służącym do udostępniania plików
(np. Wetransfer, Dropbox).

3. Prawa autorskie Filmu zgłaszanego do udziału w Konkursie nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr
osobistych osób trzecich. Osoby występujące w Filmie muszą wyrazić zgodę na publikowanie ich wizerunku.

5. Organizatorzy działają w dobrej wierze i nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji
prawnej Filmu zgłaszanego do Konkursu. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych
roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na Uczestnika.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń:
a) niespełniających wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie;
b) naruszających dobre obyczaje (w rozumieniu obowiązującego prawa);
c) naruszających prawo, w szczególności prawo autorskie i/lub prawo w zakresie ochrony wizerunku;
d) których jakość wykonania powoduje, że są nieczytelne.

7. Filmy do Konkursu wraz z wymaganymi dokumentami można nadsyłać do dnia 1 czerwca 2021r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w temacie maila prosimy wpisać: Konkurs Filmowy Bogatszy

8. Jury Konkursu będzie podejmowało decyzje w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów zadecyduje głos Przewodniczącego.

9. Decyzje podejmowane przez jury Konkursu są autonomiczne i mają charakter ostateczny i niepodważalny.

§ 5. NAGRODY W KONKURSIE

1. Laureaci najlepszych filmów, zgodnie z decyzją jury Konkursu, otrzymają nagrody rzeczowe: akcesoria elektroniczne z zakresu magazynowania i
zarządzania danymi oraz dyplomy.

§ 6. INNE POSTANOWIENIA

1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w niniejszym regulaminie oraz do odwołania Konkursu bez
podania przyczyn.

2. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu
opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie.

Contribute!
Books!
Shop!

2023 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved