foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

          PLAN  PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

w  roku  szkolnym  2017/2018

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły:

Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą testów standaryzowanych:

  1. „Skala ryzyka dysleksji”- w klasach I- III- wg potrzeb
  2. „Dom Marka” wśród uczniów klas I- III- wg potrzeb
  3. Próby oceniające umiejętność czytania i pisania uczniów klasy czwartej, piątej i szóstej   szkoły podstawowej” - według potrzeb
  4. Diagnoza porównawcza wiedzy i umiejętności uczniów biorących udział w zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych- wrzesień/ czerwiec

Diagnoza typów inteligencji uczniów w klasie IV:

  1. Kwestionariusz Wielorakiej Inteligencji. Przeprowadzenie badań i opracowanie wyników we współpracy z wychowawcą klasy IV – wrzesień

Diagnoza sytuacji rodzinnej uczniów klas I- VII – na podstawie wywiadu z wychowawcami klas- październik

Diagnoza sytuacji materialnej uczniów klas I- VII - na podstawie wywiadu z wychowawcami klas. Przygotowanie listy uczniów wymagających pomocy materialnej- październik

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych w klasach IV- VII na temat praktycznych sposobów zarządzania czasem- listopad

Diagnoza sytuacji dydaktycznej uczniów- styczeń/ czerwiec

Współpraca z wychowawcami klas I- VII w celu monitorowania sytuacji bytowej ucznia i jego rodziny.

Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2) Diagnoza sytuacji wychowawczej w przedszkolu i w szkole w celu rozwiązywania problemów stanowiących barierę i ograniczających aktywne   i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola i szkoły:

Współpraca z wychowawcami klas I- VII w celu monitorowania sytuacji wychowawczej ucznia i jego rodziny.

Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozmowy z wychowawcami klas.

Współpraca z wychowawcami przedszkola.

Udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi.

Przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności

wychowawcze.

Projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów (np. kontrakt).

Pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dziecka

działań.

Postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych.

Diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów- styczeń/ czerwiec

Monitorowanie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów.

Sporządzenie rejestru uczniów realizujących obowiązek szkolny poza obwodem szkoły- wrzesień

Analiza frekwencji uczniów.

Udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi.

Wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów.

Poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowania sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci. Słuchanie o pojawiających się trudnościach, radzenie, jakie działania można podjąć - w tym tłumaczenie ograniczeń, jakie należy postawić dziecku.

Udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie.

Pedagogizacja rodziców- prowadzenie gazetki ściennej.

3) Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb:

Zapoznanie nauczycieli z opiniami i orzeczeniami uczniów.

Analiza orzeczeń i opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych.

Prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych.

Praca w Zespole Wspierającym Dziecko Przedszkolne.

Omawianie z wychowawcami klas opinii i orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznej, dbanie o realizację zaleceń poradni, współpraca z nauczycielami w realizacji tych zaleceń.

Kierowanie uczniów z trudnościami w nauce i zaburzeniami zachowania na specjalistyczne badania.

Monitorowanie zachowań uczniów przejawiających trudności wychowawcze- prowadzenie rejestru zachowań bieżących we współpracy z wychowawcami klas.

Udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia. Postulowanie zajęć specjalistycznych w tym: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych.

Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, w zakresie metod i form pomocy udzielanej uczniom.

4) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży:

Zwracanie szczególnej uwagi na kwestię sprawiedliwości i etycznego traktowania uczniów przez nauczycieli i przestrzeganie przez nich ustaleń Konwencji o Prawach Dziecka.

Popularyzacja wiedzy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli   na temat: zdrowego stylu życia, szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy, substancji psychoaktywnych. Upowszechnianie wśród rodziców materiałów   Kampanii Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ( na temat czynników chroniących dzieci przed zażywaniem dopalaczy, sposobów postępowania w przypadku zażywania przez dziecko dopalaczy lub narkotyków)- w ciągu roku

Przygotowanie materiałów na temat realizacji zagadnień z Programu Wychowawczo- Profilaktycznego na stronę internetową szkoły.

Przeprowadzenie zajęć metodą warsztatową w klasie I: Jak się czuję w pierwszej w klasie? -październik

Przeprowadzenie zajęć metodą warsztatową w klasie IV : Jak sobie radzę w czwartej klasie?- październik

Zorganizowanie spotkania z policjantem na temat bezpieczeństwa na drodze, w domu, bezpiecznych ferii i wakacji- październik, maj

Zorganizowanie spotkania z policjantem/ kuratorem sądowym na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich dla uczniów klas IV-VII- październik/ listopad

Zorganizowanie spotkania dla rodziców z kuratorem sądowym na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, obowiązków rodzicielskich- październik/ listopad

Realizacja autorskiego projektu- zajęć edukacyjno-profilaktycznych w klasach I-III z cyklu „Bez agresji i złości mamy więcej radości!” w formie warsztatowej   na temat zapobiegania agresji, sposobów radzenia sobie ze złością, negatywnymi emocjami, trudnymi sytuacjami- październik- listopad

Prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów klas IV- VII z cyklu „Szkoła bez agresji” według autorskiego projektu- październik- grudzień

Zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kurowie- w ciągu roku

Udzielanie porad w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasie.

Udzielanie porad dotyczących pracy z uczniem mającym problemy w nauce i zachowaniu.

Propagowanie zagadnień z zakresu profilaktyki na gazetce ściennej i stronie internetowej szkoły.

Przeprowadzenie warsztatów na temat mocnych i słabych stron uczniów, budowania poczucia własnej wartości- luty

Przeprowadzenie konkursu zdrowotnego dla uczniów klas IV-VII- II półrocze

Diagnoza poczucia bezpieczeństwa w szkole-przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i ich rodziców, opracowanie wyników ankiet- maj-czerwiec

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych-tematycznych w grupie przedszkolnej we współpracy z wychowawcami.

5) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych , zapobieganie zaburzeniom zachowania i inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów:

Udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w

rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi.

Wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów.

Poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowania sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci. Słuchanie o pojawiających się trudnościach, radzenie, jakie działania można podjąć - w tym tłumaczenie ograniczeń, jakie należy postawić dziecku.

Udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie.

Pedagogizacja rodziców- prowadzenie gazetki ściennej.

6) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów:

Przeprowadzenie Testu Wielorakiej Inteligencji wśród uczniów klasy IV- październik

Przeprowadzenie ankiety na temat zdolności i zainteresowań uczniów w klasach I-VII- wrzesień

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów, przygotowanie we współpracy Festiwalu Aktywności Twórczej.

7) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych:

Pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego

porozumienia w spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej).

Opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem i opracowywanie wniosków do sądu.

Opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową i opracowywanie wniosków do sądu.

Praca w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w Kurowie do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, udział w spotkaniach zespołu i grupie roboczej.

8) Wspieranie nauczycieli i wychowawców w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier utrudniających funkcjonowanie ucznia w życiu przedszkola i szkoły, wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej:

Przeprowadzenie Testu Wielorakiej Inteligencji wśród uczniów klasy IV.

Przeprowadzenie ankiety na temat zainteresowań uczniów klas IV- VII.

Obserwacja uczniów, ich postępów w nauce, zachowaniu.

Przygotowanie gazetki ściennej i prezentacji „Style uczenia się”, typów osobowości.

Postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczne

do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych.

Zapoznanie nauczycieli z opiniami i orzeczeniami uczniów.

Analiza orzeczeń i opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych.

Pomoc materialna:

Działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez dotarcie do wszystkich rodziców z informacją o

możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy.

Wspomaganie rodziców we wszelkich działaniach związanych ze staraniem się o pomoc z różnych instytucji - pomoc w pisaniu podań, kompletowanie dokumentacji.

Współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia.

Monitorowanie sytuacji materialnej uczniów- współpraca z wychowawcami klas.

Działania dodatkowe:

Współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie tworzenia (modyfikowania) i realizowania Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły i innych dokumentów szkolnych.

Praca w Zespole Powypadkowym.

Pełnienie funkcji koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole.

Praca w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, udział w spotkaniach zespołu, grup roboczych.

Praca w zespole liderów Oceniania Kształtującego.

Współpraca z instytucjami:

OPS w Kurowie, Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, PCPR w Puławach, Sądem Rejonowym w Puławach , Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kurowie, Komendą Powiatową Policji w Puławach, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Puławach.

Organizacja pracy własnej:

Stała współpraca z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas i grup przedszkolnych, nauczycielami w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Zapewnienie uczniom i rodzicom możliwości kontaktowania się z pedagogiem szkolnym.

Prowadzenie dokumentacji: dziennika pedagoga szkolnego, notatek ze spotkań (rozmów) z uczniami, rodzicami i nauczycielami, wyników prowadzonych badań diagnostycznych, dokumentacji dotyczącej organizacji pomocy materialnej uczniom, dokumentacji

związanej z korespondencją z różnymi instytucjami.

Przedkładanie dyrektorowi szkoły semestralnych sprawozdań z podejmowanych działań wraz z wnioskami do dalszej pracy.

                                                                                                                       Agata Borek- Zdunek

Contribute!
Books!
Shop!

2018 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved