foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

mdk

MDK w Puławach organizuje Konkurs recytatorski "Boże Narodzenie" - chęć udziału w konkursie zainteresowane dzieci zgłaszają nauczycielom polonistom.                                              

§ 1. Organizator konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach.
 2. Konkurs recytatorski adresowany jest do uczniów klas 0 – VIII szkół podstawowych.

§ 2. Cele konkursu:

 1. Popularyzacja twórczości o tematyce bożonarodzeniowej.
 2. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich.
 3. Promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
 4. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 5. Artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.

§ 3. Czas trwania i przebieg konkursu.

 1. Konkurs odbędzie się 11 stycznia2021 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach o godz.10.00.
 2. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 3. Konkurs przebiegać będzie w trzech kategoriach:

I     kategoria – uczniowie klas 0 – III

II   kategoria – uczniowie klas IV – VI

III  kategoria – uczniowie VII – VIII

4. Ogłoszenie wyników, podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach po zakończeniu konkursu.

§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 0 – VIII szkół podstawowych, którzy do dnia 05.01.2022 r. dostarczą zgłoszenie do udziału w konkursie wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa oraz podpisanymi klauzulami zgód na przetwarzanie danych osobowych na adres:
 2. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego jednego utworu o tematyce bożonarodzeniowej.
 3. Do konkursu można przystąpić wyłącznie indywidualnie.
 4. Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 5 minut.
 5. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które będą wykorzystane do celów związanych z konkursem.
 6. Oceny wystąpień konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów konkursu. § 5. Kryteria oceny
 7. Dobór utworu.
 8. Znajomość tekstu.
 9. Interpretacja utworu ( tempo, intonacja ).
 10. Kultura i wyrazistość słowa.
 11. Ogólny wyraz artystyczny.
 12. Zwracamy uwagę, że w recytacji nie stosujemy gestykulacji, chyba, że wynika ona z ekspresji ciała.
 13. Z jednej klasy dopuszczamy 5 recytatorów. Prosimy nauczycieli klas młodszych, w miarę możliwości, o zróżnicowany repertuar.

§ 6. Nagrody

 1. Przewidziane są 3 nagrody główne (I, II, III miejsce) w każdej kategorii oraz wyróżnienia w formie dyplomu.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

§ 7. Pozostałe ustalenia.

 1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 3. Jeżeli nastąpią zaostrzenia, związane ze wzrostem zakażeń wirusem, konkurs odbędzie się online, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

………………..…………………………………

w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie tj. Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Nasze Boże Narodzenie”, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

…..……..…………………………………...

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie         o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach (ul. Wacława Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy, tel.: 81/886-49-65, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji w/w imprezy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki             w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  
 6. W związku z organizacją konkursów lub zawodów w ramach imprezy artystycznej dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,                 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Ponadto informujemy, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Organizacja imprezy artystycznej jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku                   z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

…………………………………………..…………………….,

w tym ujawnienie jego imienia i nazwiska oraz rozpowszechnienie jego wizerunku zarejestrowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach podczas wydarzeń kulturalnych w zakresie niezbędnym do upublicznienia, na stronie internetowej, portalach społecznościowych, audycjach telewizyjnych,                   w audycjach radiowych, w wydawnictwach   i w materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach, w kronice Młodzieżowego Domu Kultury lub kronice okolicznościowej, w gablotach i na tablicach ściennych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                       i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. oraz zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy     z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1231).

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…..……..…………………………………...

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,         s. 1, informujemy, że:

 1. dministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach (ul. Wacława Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy, tel. 81 886-49-65)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu upubliczniania wizerunku. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą lub jej przedstawiciel ustawowy cofnie zgodę.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.
 5. Dane osobowe zostaną opublikowane w w/w miejscach (nieograniczony krąg odbiorców).
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Ponadto informujemy, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Publikowanie danych osobowych znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

KARTA UCZESTNICTWA

POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„NASZE BOŻE NARODZENIE”

 

Szkoła zgłaszająca uczniów………………………………………………………

Adres i telefon…………………………………………………………………….

Osoba odpowiedzialna …………………………tel. kontaktowy………………

 

Lp.

 

 

Imię i nazwisko

 

Kl.

Imię i nazwisko

Tytuł utworu

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

1.

 

       

 

2.

 

       

 

3.

 

       

 

4.

 

       

 

5.

 

       

 

                                           Prosimy o wypełnienie karty drukowanymi literami.

Contribute!
Books!
Shop!

2023 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved