foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Klementowice, 25 września 2017 r.

Opinia 01/2017 z dnia 25.09.2017r.

w sprawie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Samorząd Uczniowski pozytywnie zaopiniował projekt dni wolnych od lekcji szkolnych w roku szkolnym 2017/2018:

 • 3 dni – na Rekolekcje Wielkopostne, wg kalendarza Parafii w Klementowicach,
 • dodatkowe 2 dni – 30 kwietnia i 2 maja 2018r.

Klementowice 19 listopada 2015r.

Opinia Samorządu Uczniowskiego

w sprawie wniosku o dotację na zakup książek do szkolnej biblioteki w ramach projektu " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Opinia 02/11/2015 z dnia 19.11.2015r.

Samorząd Uczniowski pozytywnie zaopiniował wniosek

o dotację na zakup książek do szkolnej biblioteki w ramach projektu

" Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Harmonogram spotkań Samorządu Uczniowskiego w r.szk. 2015/16

L.p.

Zadanie

Forma realizacji

Data

Podpisy uczestników

1

Wznowienie działalności SU, Ustalenie planu pracy

a) Spotkanie opiekuna z uczniami kl. IV - VI;

- pomysły dzieci dotyczące zadań SU.

wrzesień

 

2

Ewaluacja planu pracy

a) Spotkanie opiekuna z uczniami klas IV-VI

- podsumowanie pracy w I semestrze, wywiązywanie się z obowiązku przydzielonych zadań.

- wnioski

styczeń/luty

 

4

Podsumowanie pracy SU

w r.szk. 15/16

a) Spotkanie z Radą SU

- podsumowanie pracy w II semestrze, wywiązywanie się z obowiązku przydzielonych zadań.

- wnioski

czerwiec

 

5

Analiza i omówienie bieżących działań.

a) Spotkania Samorządów klasowych , oraz członków Rady SU.

wg. potrzeb

 

W I półroczu odbyły się 3 zebrania:

 • wybory uzupełniające do Rady SU,

 • opracowanie planu pracy,

 • wydanie opinii w sprawie wniosku o dotację na zakup książek do szkolnej biblioteki w ramach projektu " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Spotkania z członkami rady SU w celu omówienia celu i sposobu przeprowadzenia akcji charytatywnych, wykonywania dekoracji na szkolne dyskoteki, wykonania gazetki ściennej.

REGULAMIN DYŻURÓW UCZNIOWSKICH

USTALENIA OGÓLNE

 • Dyżury pełnią uczniowie klasy szóstej i piątej,

 • Dyżury pełnione są na górnym korytarzu przez dwóch uczniów zgodnie z ustaloną listą

 • Dyżur trwa tydzień.

DYŻURNY MA PRAWO:

- Zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu o wszelkich problemach, zagrożeniach dla bezpieczeństwa, agresji słownej i fizycznej,

- Zwrócić się o pomoc do nauczyciela dyżurnego z prośbą o interwencję,

- Dyżurni mogą w sposób kulturalny zwrócić uwagę każdemu, kto się źle zachowuje - zakłóca ład, porządek w szkole, a także naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,

- Dyżurni, o wszelkich próbach dewastacji sprzętu, urządzeń i wystroju szkoły informują nauczyciela lub pracownika szkoły.

DYŻURNY MA OBOWIĄZEK:

 • punktualnie zjawiać się w miejscu dyżuru,

 • nie opuszczać miejsca dyżuru bez ważnego powodu,

 • posiadać w widocznym miejscu plakietkę dyżurnego,

 • dbać o czystość i porządek w miejscu pełnienia dyżuru,

 • być dla innych przykładem wzorowego zachowania,

 • opiekować się młodszymi i słabszymi,

 • szanować godność i nietykalność innych uczniów,

DYŻURY UCZNIÓW NA KORYTARZU – podsumowanie za I półrocze.

Dzieci z klas V – VI przez cały rok szkolny pełnili dyżury na korytarzu, wspomagając nauczyciela dyżurującego. Dyżury pełnione były według ustalonego harmonogramu.

Większość uczniów pełni dyżur zgodnie z przyjętym regulaminem.

Nie wszyscy jednak podchodzą poważnie do powierzonego zadania – zapominają, schodzą z dyżuru, lub będąc na korytarzu nie zwracają uwagi na to, co się wokół dzieje. Bywa również i tak, że nauczyciel upomina dyżurujących za złe zachowanie.

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

Dnia 11.09.2015r. odbyło się zebranie SU. Wzięli w nim udział uczniowie z klasy IV - VI. Celem zebrania były wybory do Rady SU. Zespoły klasowe typowały po 2 osoby na dane stanowisko. Głosowanie było jawne odbywało się poprzez podniesienie ręki.

Wyniki wyborów:

- przewodnicząca: Wiktoria G.

- zastępca przewodniczącej: Klaudia E.

- skarbnik: Oliwia P.

- sekretarz: Tina B.

( jest to nowa funkcja, zadaniem sekretarza będzie pisanie krótkich sprawozdań na stronę internetową szkoły z przebiegu uroczystości, imprez, zawodów itp. organizowanych przez SU)

- opiekunki gazetki ściennej: Nikola B., Monika Cz.

Contribute!
Books!
Shop!

2019 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved