Regulamin SU

Sylwester Byzdra
Odsłony: 5460

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej w Klementowicach

Podstawa prawna

1.   Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
2.   Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Klementowicach.

I.    Postanowienia ogólne

 1.   W szkole podstawowej działa samorząd zwany dalej „Samorządem”.
2.   Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3.   Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
4.   Przedstawiciele do Rady samorządu wybierani są przez uczniów w demokratycznych wyborach.

II.           Cele działania Samorządu Uczniowskiego

 1. Uczenie się demokratycznych form współżycia.
  2.   Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
  3.   Uczenie się tolerancji i rozumienia odrębności przekonań.
  4.   Rozwijanie samodzielności i współodpowiedzialności.
  5.   Kształtowanie inicjatywy indywidualnej oraz działania zespołowego.
  6.   Uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły przez ogół uczniów.


III.      Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

 Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:

 ·       Zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami.
·       Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i w zachowaniu.
·       Rozwijania swoich zainteresowań.
·       Korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich.
·       Nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny.

 Samorząd na prośbę Dyrektora Szkoły może wydać opinię dotyczącą pracy danego nauczyciela.

IV.       Zadania Samorządu Uczniowskiego

 1.   Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów- występowanie w charakterze rzecznika interesów społeczności uczniowskiej.
2.   Mobilizowanie wszystkich uczniów do wypełniania obowiązków szkolnych.
3.   Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
4.   Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły; kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

V.            Organy Samorządu Uczniowskiego

1.   Organami Samorządu są:
a)   zebranie wszystkich uczniów szkoły(walne);
b)   Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;
c)   Rada Samorządu Uczniowskiego;
d)   Rady klasowe.

 2.   Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok.

 3.   Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
a)   reprezentuje Samorząd wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców;
b)   kieruje pracą Samorządu;
c)   organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi.

 4.   Zastępca przewodniczącego Samorządu

 Do zadań zastępcy należy wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.

 5.   Prawo do udziału w walnym zebraniu mają wszyscy uczniowie.
6.   Walne zebranie zwoływane jest na wniosek:
a)   Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;
b)   Opiekuna;
c)   Dyrektora szkoły.
 
7.  
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a)   wybór nauczyciela będącego opiekunem Samorządu;
b)   wyrażanie opinii o pracy Samorządu.
8.  
Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z 7 osób:
a)   przewodniczący
b)   zastępca przewodniczącego
c)   skarbnik
d)   sekretarz

e) redaktorzy gazetki ściennej – 2 uczniów.
 
9.  
Rada Samorządu
a)   opracowuje plan pracy Samorządu
b)   zwołuje Walne zebranie
c)   reprezentuje opinie uczniów wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.

VI.       Zadania opiekuna Samorządu

Opiekun Samorządu:
·       Czuwa nad całokształtem prac Samorządu;
·       Pośredniczy między uczniami, a nauczycielami;
·       Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską;
·       Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

VII.  Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu

1.   Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie klas IV-VI.
2.   W wyborach kandydować mogą uczniowie klas IV-VI.
3.   Wybory odbywają się co rok we wrześniu.

Sposób przeprowadzania wyborów
1.   Uczniowie zgłaszają swoje kandydatury na wybrane stanowisko,
2.   wyboru dokonuje się przez podniesienie ręki,

 1. wyboru dokonuje się na zebraniu SU, w którym biorą udział uczniowie z klas IV – VI.

VIII. Dokumentacja Samorządu

1.   Regulamin
2.   Plan pracy
3.   Sprawozdania z działalności

Regulamin jest uchwalany i zatwierdzany w głosowaniu jawnym.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Kategoria: