ARCHIWUM

Sylwester Byzdra
Odsłony: 5281

 

 

PRIORYTETOWE ZADANIA DLA PEDAGOGA SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

I.Świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 7 stycznia 2003 w sprawie zasad (…)

 

II.Realizacja zadań zgodnie z ww. rozporządzeniem – Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 § 13u. 3

 

 

III.Zadania pedagoga wynikające z potrzeb szkoły :

·Przewodniczenie Zespołowi wychowawców klas I – VI;

·Opracowanie w w/w Zespole i wdrożenie wykazu metod i form wyłaniania uczniów szczególnie uzdolnionych ( systematyczna, planowa praca z uczniem zdolnym od X’08 – zgodnie z planem poprawy efektów pracy – powizytacyjnym);

·Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów i analiza niepowodzeń szkolnych;

·Podejmowanie i koordynowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programów – Wychowawczego i profilaktycznego ( ewaluacja 07/08, programy na rok 08/09);

·Diagnoza sytuacji wychowawczych w klasach – sprawozdanie semestralne;

·Eliminowanie u uczniów trudności w kontaktach z rówieśnikami;

·Pedagogizacja rodziców – gazetki, prelekcje;

·Współorganizowanie zajęć dydaktycznych w zakresie profilaktyki i wychowania;

·Działania na rzecz organizowania opieki i pomocy dydaktycznej uczniom z trudnościami w nauce;

Kategoria: