Plan pracy pedagoga

Sylwester Byzdra
Odsłony: 986

                                                    Rok szkolny 2023/ 2024

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych, diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą testów standaryzowanych. Diagnoza typów inteligencji uczniów w klasie IV. Diagnoza sytuacji rodzinnej uczniów klas I- VIII – na podstawie wywiadu z wychowawcami klas. Diagnoza sytuacji dydaktycznej uczniów-współpraca z wychowawcami klas I- VIII w celu monitorowania sytuacji ucznia i jego rodziny.

Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. Diagnoza sytuacji wychowawczej w przedszkolu i w szkole w celu rozwiązywania problemów stanowiących barierę i ograniczających aktywne   i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola i szkoły.

Współpraca z wychowawcami klas I- VIII w celu monitorowania sytuacji wychowawczej ucznia i jego rodziny. Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Współpraca z wychowawcami grup przedszkolnych. Udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi.

Przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności

wychowawcze. Projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów (np. kontrakt).

Pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dziecka

działań.

Postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych.

Monitorowanie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów, analiza frekwencji uczniów.

Udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi. Wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów.

Poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowania sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci. Udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie.

Pedagogizacja rodziców- prowadzenie gazetki ściennej.

3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

Zapoznanie nauczycieli z opiniami i orzeczeniami uczniów. Analiza orzeczeń i opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych.

Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne w oddziale przedszkolnym i z uczniami klas I- III.

Prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych w oddziale przedszkolnym, klasach IV-VI.

Prowadzenie zajęć terapii ręki w oddziale przedszkolnym i klasach I- III.

Praca w Zespole Wspierającym Ucznia Klasy IV.

Omawianie z wychowawcami klas opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, dbanie o realizację zaleceń poradni, współpraca z nauczycielami w realizacji tych zaleceń.

Kierowanie uczniów z trudnościami w nauce i zaburzeniami zachowania na specjalistyczne badania. Udzielanie pomocy wychowawcom klas w przygotowaniu opinii o uczniach na potrzeby diagnozy w poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Monitorowanie zachowań uczniów przejawiających trudności wychowawcze- prowadzenie rejestru zachowań bieżących we współpracy z wychowawcami klas.

Udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia. Postulowanie zajęć specjalistycznych w tym: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne, terapii ręki.

Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych.

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych o nowych substancji psychoaktywnych.

Zwracanie szczególnej uwagi na kwestię sprawiedliwości i etycznego traktowania uczniów przez nauczycieli i przestrzeganie przez nich ustaleń Konwencji o Prawach Dziecka.

Popularyzacja wiedzy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli   na temat: zdrowego stylu życia, szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy, substancji psychoaktywnych. Upowszechnianie wśród rodziców materiałów   Kampanii Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ( na temat czynników chroniących dzieci przed zażywaniem dopalaczy, sposobów postępowania w przypadku zażywania przez dziecko dopalaczy lub narkotyków.

Przygotowanie materiałów na temat realizacji zagadnień ze Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.

Przeprowadzenie zajęć metodą warsztatową w klasie I: „Jak się czuję w pierwszej w klasie?”

Diagnoza potrzeb uczniów- ankieta w klasie IV- „Jak sobie radzę w IV klasie?”

Zorganizowanie warsztatów i spektakli profilaktycznych dla uczniów klas I-VIII.

Zorganizowanie spotkania z policjantem na temat bezpieczeństwa na drodze, w domu, bezpiecznych ferii i wakacji.

Zorganizowanie spotkania z policjantem/ kuratorem sądowym na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich dla uczniów klas IV-VIII.

Realizacja autorskiego projektu- zajęć edukacyjno-profilaktycznych w klasach I-III z cyklu „Bez agresji i złości mamy więcej radości!” w formie warsztatowej  na temat sposobów radzenia sobie ze złością, negatywnymi emocjami, trudnymi sytuacjami. Prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów klas IV- VIII   z cyklu „Szkoła bez agresji” według autorskiego projektu.

Zorganizowanie warsztatów i spektakli profilaktycznych dla uczniów we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kurowie.

Udzielanie porad w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasie.

Udzielanie porad dotyczących pracy z uczniem mającym problemy w nauce i zachowaniu.

Propagowanie zagadnień z zakresu profilaktyki na gazetce ściennej.

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

Udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi. Wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów.

Poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowania sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci.

Udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie.

Pedagogizacja rodziców- prowadzenie gazetki ściennej.

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Opiniowanie spraw uczniów sprawiających trudności wychowawcze, opracowywanie wniosków do sądu.

Opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową, opracowywanie wniosków do sądu.

Praca w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w Kurowie do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, udział w spotkaniach zespołu.

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

Przeprowadzenie Testu Wielorakiej Inteligencji wśród uczniów klasy IV. Rozmowy z rodzicami uczniów.

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej:

Przeprowadzenie Testu Wielorakiej Inteligencji wśród uczniów klasy IV.

Obserwacja uczniów, ich postępów w nauce, zachowaniu.

Przygotowanie gazetki ściennej i prezentacji „Style uczenia się”, typów osobowości.

Postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczne

do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych.

Zapoznanie nauczycieli z opiniami i orzeczeniami uczniów. Analiza orzeczeń i opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Pomoc materialna:

Działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wspomaganie rodziców we wszelkich działaniach związanych ze staraniem się o pomoc z różnych instytucji - pomoc w pisaniu podań, kompletowanie dokumentacji.

Współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia.

Monitorowanie sytuacji materialnej uczniów- współpraca z wychowawcami klas.

Działania dodatkowe:

Współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami w zakresie tworzenia (modyfikowania) i realizowania Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły i innych dokumentów szkolnych.

Praca w Zespole Powypadkowym.

Pełnienie funkcji koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole.

Praca w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, udział w spotkaniach zespołu.

Współpraca z instytucjami:

OPS w Kurowie, Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, PCPR w Puławach, Sądem Rejonowym w Puławach , Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kurowie, Komendą Powiatową Policji w Puławach, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Puławach.

Organizacja pracy własnej:

Stała współpraca z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas i grup przedszkolnych, nauczycielami w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

                                                     

Kategoria: