Sylwester Byzdra
Kategoria:

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

przy Zespole Placówek Oświatowych w Klementowicach na rok szkolny 2023/2024

GŁÓWNE CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i poczucia tożsamości narodowej.

2. Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.

3. Aktywny udział dzieci w życiu wspólnoty klasowej, szkolnej i lokalnej.

4. Wdrażanie do współpracy w zespole, przestrzegania norm współżycia w grupie i wspólnego rozwiązywania problemów.

5.Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.

6. Zwracanie uwagi na potrzeby innych ludzi, wzbogacanie doświadczeń indywidualnych poprzez osobiste zaangażowanie w pomoc innym.

7. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, a także za swoją szkołę.

8. Uczenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych.

9. Uczenie samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole.

10. Rozwijanie zdolności i zainteresowań.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

1. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych, zabaw, konkursów, akcji charytatywnych itp.

2. Pomoc w przygotowywaniu uroczystości i imprez szkolnych.

3. Organizowanie wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.

4. Aktualizowanie gazetki ściennej.

5. Włączanie się w działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania agresji.

6. Organizowanie akcji na rzecz potrzebujących.

7. Uczestnictwo w spotkaniach członków Samorządu Uczniowskiego.

FORMY I METODY PRACY

Podczas realizacji programu będą stosowane takie formy i metody pracy, które będą aktywizowały uczniów do podejmowania różnorodnych działań mających wpływ na życie szkoły.

FORMY PRACY

·indywidualna

·grupowa

·zbiorowa

·imprezy szkolne, zabawy, konkursy, akcje charytatywne

METODY PRACY

·elementy debaty i dyskusji

·burza mózgów

·działania plastyczne, zajęcia praktyczne

L.p.

Zadanie

Sposób realizacji

Planowane efekty

Termin

Odpowiedzia-lni

1.

Przeprowadzenie wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.

- Poinformowanie społeczności szkolnej o wyborach oraz możliwości kandydowania,

- zgłoszenie się kandydatów,

- opracowanie kart do głosowania,

- przeprowadzenie głosowania,

- wyłonienie członków Rady Samorządu Uczniowskiego – przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza.

Uczniowie zgłaszają swoją gotowość do pracy na rzecz szkolnej społeczności, uczą się odpowiedzialności oraz zapoznają z demokratycznymi regułami wyboru swoich przedstawicieli – stosują zasady demokracji podczas wyborów (powszechność, równość, bezpośredniość, tajność).

wrzesień

Opiekun, współpraca z wychowawcami klas

2.

Wznowienie działalności Samorządu Uczniowskiego.

- Opracowanie planu pracy,

- przydział zadań.

Uczniowie poznają strukturę i zadania samorządu,

przygotowują się do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

wykazują właściwą postawę społeczną - odpowiedzialność za swoje stanowisko.

wrzesień/ październik

opiekun

3.

Współpraca w organizowaniu uroczystości szkolnych.

- Uczestnictwo pocztu sztandarowego,

- prowadzenie uroczystości przez przewodniczącego SU,

- współpraca w opracowaniu scenariusza.

Uczniowie biorą na siebie odpowiedzialność za powierzone zadania, poznają i pielęgnują tradycje.

cały rok

opiekun, przewodnicząca/y, poczet sztandarowy

4.

Prowadzenie gazetki ściennej.

- Aktualizowanie gazetki ściennej SU.

Uczniowie potrafią zebrać i przygotować materiały do gazetki, dbają o jej estetyczny wygląd oraz jej aktualizowanie, wykazują się inicjatywą podczas ustalania tematyki gazetki.

przez cały rok

redaktorzy gazetki, opiekun

5.

Pełnienie dyżurów uczniowskich na korytarzu.

- Zapoznanie uczniów z regulaminem dyżurów,

- ustalenie harmonogramu dyżurów.

Uczniowie biorą na siebie współodpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas przerw, dbają o porządek, przestrzegają regulaminu dyżurów.

październik,

cały rok

uczniowie dyżurujący, gospodarze klas, wychowawcy klas, opiekun

6

Organizowanie dyskotek i imprez:

-Dzień Chłopaka,

-Andrzejki,

- Zabawa choinkowa,

- Zabawa walentynkowa ,

- Ustalenie terminu dyskoteki, czasu trwania, odpowiedzialnych za muzykę oraz dyżurów nauczycieli

(współpraca z dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym),

- wykonanie dekoracji we współpracy z wychowawcami.

-   przygotowanie wróżb i zabaw (Andrzejki).

Uczniowie współuczestniczą w organizowaniu uroczystości   - potrafią przygotować odpowiednie materiały dekoracyjne, muzykę,

współpracują z innymi w grupie; współuczestniczą we wspólnej zabawie

uczy się jak przyjemnie spędzać czas wolny,

wrzesień

listopad

styczeń/luty

opiekun,

przewodnicząca

uczniowie, nauczyciele

7.

Konkursy:

- świąteczny- na najbardziej pomysłową dekorację sali

-wiosenny-na najbardziej pomysłową dekorację sali

- Zorganizowanie

i przeprowadzenie konkursu.

Uczniowie potrafią:

- Wykonać ciekawą dekorację.

-grudzień

-kwiecień

Opiekun, nauczyciel plastyki

uczniowie, wychowawcy

8.

Wspieranie akcji charytatywnych.

Pomoc potrzebującym poprzez udział w akcjach:

-Dom Dziecka w Puławach ( marzec )

-Wylosuj Anioła- pisanie kartek i listów do dzieci z oddziałów onkologicznych

- "Góra Grosza" - ogólnopolska akcja zbiórki pieniędzy (listopad/grudzień),

- Twój Dar Serca dla Hospicjum (kwiecień/maj).

- Inne akcje

Uczniowie dostrzegają potrzeby innych, uczą się wrażliwości, empatii i bezinteresownej pomocy,

organizują akcje na rzecz potrzebujących.

październik

listopad

grudzień

marzec

kwiecień/maj

skarbnik, opiekun, Rada SU

9.

Ochotnicza praca w bibliotece- czytanie i opowiadanie bajek.

- Czytanie przedszkolakom.

Chętni uczniowie biorą udział w akcji.

listopad /

luty

Opiekun SU

10.

Uczestniczenie w spotkaniach członków SU.

Według potrzeb.

Uczniowie biorą aktywny udział w spotkaniach,

biorą odpowiedzialność za wywiązywanie się z zadania, którego się podjęli.

wg potrzeb

Opiekun, członkowie Rady

11.

Wycieczki, wyjazdy.

Według propozycji uczniów, np. wyjazdy na basen, do kina.

Wycieczki piesze, rowerowe.

Chętni uczniowie biorą udział

Wg potrzeb

Opiekun, nauczyciele

opiekun Samorządu Uczniowskiego: Marta Próchniak